Vedtægter§1.Formål
Klubbens navn er AALBORG KAJAKKLUB, og dens formål er at fremme kajaksporten ved at arrangere kaproning, fællesture, vejlede ved køb af kajakker etc.

§2. Medlemmer
Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer.
a) Som aktiv børneroer kan optages enhver, der er fyldt 10 år, og afgiver attest for at kunne svømme mindst 350 m.
b) Som aktivt medlem kan opåtages enhver, der er fyldt 12 år, og som har afgivet attest for at kunne svømme mindst 600 m. For alle under 18 år gentages dette hvert år.
c) Som passivt medlem optages enhver, der interesserer sig for Aalborg Kajakklub. Passive medlemmer har adgang til klubbens lokaler og møder, men har ingen stemmeret på general-forsamlingen, og må ikke deltage i roning i kajakkerne. Passive medlemmer har ingen nøgleadgang.
Passive medlemmer, der ikke tidligere har været aktive, kan overgå til aktivt medlemskab efter gældende regler for optagelse af aktive medlemmer.

§3 Frigivelse og prøver
For at blive frigivet til roning alene i dagligt rofarvand i sommersæsonen skal man have:
- Aflagt svømmeprøve
- Aflagt makkerprøve* og bjærgningsprøve**
- Udvist god roning og sikkerhed i kajakken

*Makkerhjælp
- Ved makkerhjælpsprøven får den kæntrede roer hjælp fra en anden kajakroer til at komme op i kajakken igen
** Bjærgningsprøve
- Ved bjærgningsprøven skal egen kajak kæntres og efterfølgende bjærges 50 meter.


§4 Sommerroningsbestemmelser
Sommersæsonen defineres som perioden fra 1. maj til 30. september.
I perioden for sommerroning gælder regler for daglig roning og for langtursroning.

§4.1 Daglig roning
Det daglige rofarvand går fra Hesteskoen i øst, Ryå i Nord og Gjøl i vest.
For roning i sommersæsonen gælder at:
- Man skal færdes på vandet efter klubbens regler, kutymer, gældende søfartsregler og sikkerhedsbestemmelser samt efter Dansk Kano & Kajak Forbunds bestemmelser og love.
- Unge under 15 år må ikke ro alene, medmindre et bestyrelsesmedlem giver speciel tilladelse dertil.
- Før der er aflagt prøver, og i den første rosæson, skal der altid bæres svømme- eller redningsvest.
- Alle fartøjer skal medføre en CE-mærket (typegodkendt) svømme- eller redningsvest pr. ombordværende i kajakken.

§4.2 Langtursroning
Langtursroning er roning udenfor dagligt rofarvand.
For langtursroning gælder følgende definitioner:
- Man må ro langtur, når man har roet 200 kilometer efter frigivelsen.
- Man må i sæsonen for frigivelse ikke ro alene udenfor dagligt rofarvand.
- Bestyrelsen skal give tilladelse til langture i klubbens både af mere end én dags varighed.
Bestyrelsen kan give dispensation fra ovenstående regler.

§5. Vinterroningsbestemmelser
Vintersæsonen defineres som perioden fra 1. oktober til 30. april.
For roning i vintersæsonen gælder at:
- Man kan færdes på vandet efter klubbens regler. Kutymer og gældende søfartsregler og sikkerhedsbestemmelser samt efter Dansk Kano & Kajak Forbunds bestemmelser og love.
- Fastspændt rednings- eller svømmevest skal bæres af alle ved vinterroning i henhold til DKF’s love.
Vinterroning er generelt kun for erfarne roere. Kun bestyrelsen eller formanden kan give tilladelse til vinterroning.

§6 Sikkerhedsbestemmelser
Sikkerhedsbestemmelser bestemmes af bestyrelsen.
Ved ændring af sikkerhedsreglerne fremlægges de til orientering på generalforsamlingen.
Sikkerhedsbestemmelserne udgives særskilt og er til at finde via:
Sikkerhedsbestemmelser

§7. Kontingent:
Kontingent: Medlemmer har pligt til forud rettidigt at indbetale kontingent. For eventuelle restancer vil der blive opkrævet morarenter. Ved fortsatte restancer og gæld til klubben, kan bestyrelsen tilbageholde de pågældendes kajakker og andre ejendele vedrørende kajaksporten. Kontingentrestancer ud over 2 måneder medfører tab af medlemsret.
Passive medlemmer, der tidligere har været aktive, kan efter minimum 1 års og efter maksimum 3 års sammenhængende passivt medlemsskab overgå til aktivt medlemsskab, uden på ny at betale indskud. I alle øvrige tilfælde betales fuldt årskontingent ved overgang fra passivt til aktivt medlemskab.
Bestyrelsen kan dispensere fra ovenstående.

§ 8 Kajakker
I klubben skelnes mellem private kajakker og klubkajakker.

§ 8.1 Private kajakker
- Private kajakker, der ikke er ordentligt vedligeholdt, kan af bestyrelsen beordres istandsat eller fjernet fra klubbens område.
- En kajaks placering i båderummet og ejerens navn skal fremgå af pladstavlen.
- Bestyrelsen administrerer båderummet til privat kajakker.
- Alle medlemmer kan søge om et privat bådrum ved henvendelse til bestyrelsen.
- I det private bådrum må der kun opbevares; én kajak, én pagaj, én redningsvest og ét overtræk.
- Kajakken skal holdes i orden og klar til ro tur.
- Hvis der ikke er roet minimum 50 km i kajakken det pågældende år, mistes pladsen.
- Hvis den tildelte plads er tom og ikke benyttes i over et halvt år mistes pladsen.
- Det er ikke tilladt at flytte kajakken til en anden hylde uden godkendelse fra bestyrelsen.
- Sælger man sin båd til et andet klubmedlem, kan bådrummet medfølge efter aftale med bestyrelsen.
- Bestyrelsen kan dispensere for ovenstående regler i særlige tilfælde.

§ 8.2 Klubkajakker.
For klubbens kajakker gælder at:
- Klubkajakker skal på dækket umiddelbart bag cockpittet være mærket med “Aalborg kajakklub”.
- Lette tur- og kapkajakker må ikke tages med på ferietur.
- Kajakker må ikke medbringes på ture uden bestyrelsens tilladelse.
- Bestyrelsen kan forbeholde et antal kajakker til aktive trænende eller andre arrangementer.
- Bestyrelsen kan dispensere fra ovenstående.

§ 9. Pligter
Medlemmerne er forpligtede til efter tur at deltage i forefaldende arbejde i klubben.

§ 10. Pokaler
Vandrepokaler, der løber i klubbens regi, kan ikke vindes til ejendom.

§ 11. Bestyrelsen
Klubbens ledes mellem generalforsamlingerne af en bestyrelse bestående af en formand, en kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges for to år af gangen, som nævnt i § 12 samt 2 suppleanter, der vælges for et år ad gangen.
Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen, som er klubbens øverste myndighed.
Kassereren er pligtig til at fremlægge revideret regnskab ved hver generalforsamling.
Kassererens løn fastsættes til max. 10% af de aktives betalte kontingent.
For at hæve indsatte midler kræves formandens og kassererens underskrifter. Bestyrelsen har til enhver tid fuld rådighed over klubbens midler, også til betaling af evt. opstået gæld. Bestyrelsens diæter fastsættes på generalforsamlingen.
Udebliver et bestyrelsesmedlem 2 på hinanden følgende gange uden gyldig grund, indtræder suppleanten.

§ 12. Generalforsamlingen
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt, og indkaldelsen skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage før. Bestyrelsen kan, når den finder det nødvendigt, eller når 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig, motiveret begæring derom, indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Indsendte forslag vil være tilgængelige i klubben senest 3 dage før generalforsamlingen.

ULIGE ÅRSTAL:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger revideret regnskab og fremlægger budget, herunder behandling af bestyrelsens diæter og fastlæggelse af kontingent.
– herunder behandling af bestyrelsens diæter.
4. Valg af formand.
5. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.
6. Valg af en revisor og en suppleant.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Eventuelt.

LIGE ÅRSTAL
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger revideret regnskab og fremlægger budget.
– herunder behandling af bestyrelsens diæter og fastsættelse af kassererens løn.
4. Valg af kasserer.
5. Valg af et bestyrelsesmedlem og to suppleanter.
6. Valg af en revisor.
7. Behandling af indkomne forslag.
Eventuelt.

§ 13.
Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for to år af gangen.

§ 14.
Lovændringer kan kun ske, når de vedtages på 2 lovligt indkaldte og på hinanden med mindst 14 dages mellemrum følgende generalforsamlinger, og hvor mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.

§ 15.
Klubbens love, ordensreglement og Danske Kano og Kajak Forbunds love skal til enhver tid følges af alle medlemmer.
Medlemmer, der ikke opfører sig på en for klubben værdig måde eller på anden vis virker generende på udviklingen af et godt kammeratskab i klubben, kan af bestyrelsen idømmes karantæne for kortere eller længere perioder, og i særligt grove tilfælde helt udelukkes.

§ 16.
I tilfælde af Aalborg Kajakkub´s opløsning overgår evt. formue til almennyttige anvendelse til fremme af primært kajaksporten, sekundært til søsporten i Aalborg kommune.

Vedtaget på generalforsamlingen den 29. april 2017

Jakob Buthler
Formand