Sikkerhedsbestemmelser

Sikkerhedsbestemmelser for Aalborg Kajakklub

1. Formål og gyldighed

Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er:

 • At fremme sikker kajakroning i Aalborg Kajakklub.
 • At supplere DKFs sikkerhedsbestemmelser så de afspejler de lokale forhold der gør sig gældende i Aalborg Kajakklub.

Sikkerhedsbestemmelserne gælder for al roning på søer, åer og havet

 • som sker til og/eller fra klubben
 • i forbindelse med klubarrangementer
 • i klubbens kajakker

Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKFs sikkerhedsbestemmelser både for klubbens medlemmer og deres gæster.

 

2. Generelle bestemmelser

I overensstemmelse med DKFs sikkerhedsbestemmelser har en frigiven roer selv ansvaret for sikkerheden ved roningen, herunder at vedkommendes færdigheder og udstyr er sikkerhedsmæssigt forsvarlige og svarer til de forhold, under hvilke roningen foregår.

Se desuden Aalborg Kajakklubs love §4, 5.

 

2.1 Roning i dagligt rofarvand

Bestemmelser for roning i dagligt rofarvand er defineret i Aalborg Kajakklubs love §4.1

 

2.2 Langtursroning

Bestemmelser for langtursroning er defineret i Aalborg Kajakklubs love §4.2

 

3. Særlige bestemmelser

3.1 Roning under instruktion

Ved ro instruktion arrangeret af klubben kan instruktøren fravige disse bestemmelser når det er nødvendigt for at gennemføre uddannelsen.

 

3.2 Roning i vinterhalvåret

De overordnede bestemmelser for roning vinterhalvåret er defineret i Aalborg Kajakklubs love §5

 

3.2.1 Vinterroningstilladelse

Vinterroning er generelt kun for erfarne roere, der bl.a. kan udføre makkerhjælp og bjærningsøvelser, og beklædningen skal være passende. Det forventes at man selv efter opnåelse af tilladelsen vedligeholder sine 

For at måtte ro i vinterhalvåret skal der af bestyrelsen gives særlig vinterroningstilladelse. Der skelnes mellem ”Rød”, ”Gul” og ”Grøn” vinterroningstilladelse, givet efter følgende retningslinier: 

 • ”Rød” vinterroningstilladelse
  • Gives automatisk til alle over 18 år som har roet mere end et år
  • Ved ekstraordinær indsats i det første år kan der søges dispensation af førsteårs roere, således disse må ro i vintersæsonen.
  • Der skal minimum roes i en gruppe af 2 personer, svarende til 2 kajakker.
  • Fjorden må ikke krydses, og der må maximalt roes 50 meter fra land.
  • Der må roes i følgende afgrænsede områder:
   • Limfjorden i området mellem jernbanebroen og kost 1. 
   • Ryå og Lindholm Å. 
 • ”Gul” vinterroningstilladelse
  • Kræver henvendelse til bestyrelsen, samt rød vinterroningstilladelse
  • Fjorden må ikke krydses, og der må maximalt roes 50 meter fra land. 
  • Der må roes alene i rofarvandet defineret i Rød vinterroningstilladelse 
  • Der må desuden roes på diverse åer. 
 • ”Grøn” vinterroningstilladelse
  • Kræver henvendelse til bestyrelsen 
  • Man må ro alene i frit rofarvand. 
  • Fjorden må ikke krydses, og der må maximalt roes 50 meter fra land. 
  • Der må desuden roe på diverse åer. 

Ved hendvendelse til bestyrelsen er det muligt at få tilladelse til at deltage i diverse stævner i landet i vinterhalvåret, hvis vinterroningstilladelsen ikke allerede tilkendegiver dette.

Bestyrelsen anbefaler at man medbringer en telefon ved roning i vinterhalvåret.

 

3.3 Roning i mørke

Bestyrelsen anbefaler at man ikke ror i mørke.

Roning i mørke er defineret som roning i tidsrummet mellem solnedgang og solopgang.

Roning i mørke må kun foregå indenfor dagligt rofarvand, defineret i klubbens love §5.

Ved roning i mørke skal roeren altid minimum bære vest, samt lys der kan ses på 300 meters afstand forfra samt fra siderne, (svarende til trafikstyrelsens regler for forlygter på cykel).

 

3.4 Roning på åbent vand

Der må ikke roes alene på åbent vand, det vil sige hvor roeren er udenfor svømmeafstand til land.

Dog er det tilladt at ro på åbent vand i havkajak såfremt roeren enten har minimum en EPP2 havkajak certificering eller har aflagt prøve i makkerredning og paddlefloat entring. Samt medbringer paddlefloat, pumpe og vandsikret telefon under roningen. Bestyrelsen skal informeres om erhvervelsen af dette certifikat og det illustreres derefter med en pink farve på km pc’en.

Ved stævner og arrangementer fra andre klubber tilknyttet DKF er det tilladt at ro på åbent vand, såfremt stævnet eller arrangementet kræver dette..

 

3.5 Roning i områder med erhvervstrafik

Der skal holdes ansvarlig afstand til erhvervstrafik.

Når Egholm færgen er på vej ud fra lejet eller på vej ind må færgeløbet ikke krydses førend færgen er passeret.

Færgelejet ved Egholm færgen skal altid passeres minimum 30 m fra lejet således at man er synlig fra færgen.

 

3.6 Roning med gæster

For gæster der har EPP2 til turkajak og/eller er medlem af en anden klub gælder de samme regler som for klubbens medlemmer når vedkommende er i følgeskab med et frigivet medlem.

Gæsteroning betragtes som en prøvetur, og medlemmer må tage gæster uden EPP i turkajak med, hvis de har enten 

 1. DKF instruktør 1 licens*, 
 2. DKF instruktør 2 licens**, 
 3. eller klubinstruktør***

Medlemmers rettigheder i forbindelse med ovenstående er vist i rokort med et flag (hhv. I1, I2, KI)

For roere med DKF instruktør 1 licens gælder, at der må tages én gæst ud på en kortere prøvetur inden for rofarvandet mellem gul kost klubben.

For roere med DKF instruktør 2 licens og/eller som er klubinstruktører gælder, at medlem må tage op til 6 ikke-frigivne roere med på vandet, indenfor dagligt rofarvand. Medlemmer med instruktør 2 og/eller som er klubinstruktører må også stå for private frigivningsforløb, efter aftale med bestyrelsen

Generelt gælder det at

 • at gæsten skal være en rutineret svømmer, og det er den erfarne roers ansvar at sikre sig bevis på dette. Beviset kan være mundtligt udveksling mellem roer og gæst. En sådan prøvetur skal altid foregå ud fra klubben, i umiddelbar nærhed af klubben og så tæt på land at den ikke frigivne roer kan svømme i land.
 • Roningen skal foregå i sommersæsonen, med vandtemperatur på over 10 grader, i dagtiden og ved højest 4 m/s.
 • Fjorden må ikke krydses under prøveture.
 • Prøveture/gæsteroning må kun foregå op til to gange, hvorefter gæsten skal meldes ind i klubben, medmindre det er et med bestyrelsen aftalt privat frigivningsforløb.
 • Gæster skal altid bære redningsvest.
Bestyrelsen kan dispensere fra ovenstående regler
*DKF instruktør 1 licens kan tildeles enten ved henvendelse til bestyrelsen hvorefter der vises erfaring indenfor instruktion i håndtering af kajak og entring til en erfaren instruktør.
**DKF instruktør 2 licens tages gennem DKFs EPP system og efter gældende regler
***Klubinstruktør, er betegnelsen for klubbens instruktører der har stået som primær instruktør i forbindelse med begynderhold, eller ungdomsroning. Titlen tildeles af bestyrelsen.

 

3.7 Roning med personer med handicap eller sygdomme

Personer, der har en sygdom eller et handicap der kan være en væsentlig sikkerhedsmæssig risiko, må kun ro sammen med andre, frigivne roere. Vedkommende skal da sikre sig at mindst én anden i gruppen har kendskab til sygdommen eller handicappet.

 

3.8 Roning med børn og unge

Hvis den unge roer ikke er medlem af klubben og ikke går på børne/ungdomsholdet, gælder reglerne for roning som i §3.6.

For børn og unge under 16 år skelnes der mellem makker frigivede og ikke makkerfrigivede unge. Udover bestemmelserne i klubbens love §2 gælder det at:

 • Ikke makkerfrigivede unge skal:
  • Altid ro sammen med en fra ungdomsinstruktør teamet
  • Være i stand til at svømme mindst 350m
  • Bære vest under roning, medmindre dette foregår ved konkurrence og/eller er accepteret af instruktøren
 • Makkerfrigivede unge skal
  • Ro sammen med en frigivet roer over 16
  • Kunne svømme 600m
  • Opfylde kravende sat i §3 og have børne/unge instruktørens bevis derfor
  • Have værges underskrift på makkerfrigivelsen
  • Bære vest under roning, medmindre dette foregår ved konkurrence og er accepteret af instruktøren være i stand til at svømme mindst 350 m

For unge mellem 16 og 18 gælder det at disse kan frigives ved underskrift af en børne/unge instruktør og værge når vedkommende har opfyldt kriterierne i kajakklubbens love §3.

 

4 Frigivelse

Bestemmelser for frigivelse er defineret i Aalborg Kajakklubs love §3.

 

5 Ikke frigivne

5.1 Ikke frigivne under kursus

Som deltager på begynderhold gælder særlige regler for roning inden skæringsdatoen for kilometerroning:

 • Begyndere der har opnået de fire dages grundkursus, må ro i dagligt rofarvand mindst to personer sammen, svarende til minimum to kajakker.

 

5.2 Ikke frigivne generelt

Ikke frigivne der ikke er igang med et kursusforløb er at betragte som gæster, se § 3.6

 

6 Organisering af sikkerheden

Nye medlemmer orienteres om relevante sikkerhedsbestemmelser og de risici der kan være ved at ro kajak.

Alle ulykker og nærved-ulykker skal indberettes til bestyrelsen som vil behandle dem på næstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen kan opstille særlige sikkerhedsbestemmelser gældende for et eller flere medlemmer.